Klintens histora från 1700-tal till 1900-tal

Symöte på Klinten 1927. (ur Astrid Karlssons fotoalbum)
Klintens gård 1888. Smedjan längst till vänster.

1700-tal

På 1730-talet ägdes "hemanet" Klinten av Per Clementsson som föddes 1716 och dog 1783. Han var gift med Anna Tolsdotter från Apelås på andra sidan sjön. Tillsammans hade de fem barn: Mareth, Clement, Thol, Ingrid och Jon.

Nästa generations ägare på Klinten blev sonen Clement som gifte sig med Elin Gunnarsdotter i Hulebacka (Hålbacka), De fick barnen Gunnel och Anders. Senare gifte sig Clement med Christina Hansdotter.

Sonen Anders Clementsson, född 1766, tog över gården och gifte sig med Anna Jonasdotter. De fick barnen Per, Jonas, Gunnar och Ingrid.

1800-tal

1819 gifte sig Jonas Andersson med Ingrid Andersdotter i Skövde. De fick barnen Carl, Lars, Anders och Elin. Jonas var torpare i Hästhagen under Prässebo innan han blev 1/4-ägare på Klinten. Yngste sonen Anders tog över som torpare i Hästhagen efter fadern.

På 1820-talet hette ägaren, smeden och självägaren Olof Andersson, gift med Ingrid Andersdotter i Kattunga. De flyttade från Drottninggärdet i Hålanda socken 1824 och fick barnen Anders, Tobias, Andreas, Annika och Olle.

På 1840-talet delades Klinten i två delar. 1/8-ägare blev sonen Carl Jonasson som gifte sig med Elin Andersson i St Kalfshult. De fick sonen Johan.

Den andra delen blev broderns, 1/8-ägaren Lars Jonasson, som gifte sig med Annika Olofsdotter från Romeled. De flyttade till Locktorp Östergård 1846. De fick två döttrar: Johanna och Augusta. 

1843 bröts släktledet på Klinten. Den nya 1/8-ägaren hette Anders Larsson, född 1810, gift med Cajsa Andersdotter. De fick barnen August och Lorents.
1851 gifte sig Anders med Kerstin Persdotter från Åsbräcka. De flyttade till Tunge Brehult 1851 och fick barnet Hedda Christina.

1849 flyttade  Olof Anderssons son Anders Olofsson från Rödjan till Klinten. Han var gift med Annika Andersdotter från Rödjan. De fick dottern Johanna. När Anders dog flyttade änkan Annika och dottern Johanna till Stubbetorp 1858. Därefter finns ingen självägare noterad.

Under Klinten fanns också en undantagsstuga och där bodde änkan efter 1/4-ägaren Jonas Andersson; Ingrid Andersdotter i Skövde. Hon flyttade in 1846. Han hade en dotter, Elin Jonasdotter. Stugan finns inte kvar med platsen kallas idag för "Mörkas".

Nästa ägare blev Anders Olofsson i Hålanda som gifte sig med Ellika Larsdotter och fick de nio barnen Inga Sophia, Lorents, Anna Christina, Olof Gustaf, Augusta, Alfred, Albert, Oskar Albin och Carl Fredrik.

Omkring 1890 överlät Anders gården till sonen och 1/4-ägaren Olof Gustaf Andersson som gifte sig med Maria Larsdotter i Skaven. De fick dottern Olivia Agda.

Olivia Agda Andersson, född 1890, ärvde gården av efter sina föräldrar.

 

År 1880 omfattade Klinten 35 hektar, 7 åker och 28 skog mm. Bostadshus innehöll 3 rum och "kök i hall". Ladugården byggdes 1929 för tre hästar och 8 nötkreatur. Ytterligare ett jordbruk fanns under Klinten där ägaren kallades självägare.

En "vattentornsledare" vid Bergslagernas Järnväg bodde också under Klinten.

1900-tal

Den siste som bodde på Klinten innan det första boningshuset revs på 1910-talet var Johan Karlsson som gifte sig med Johanna Johansdotter. De flyttade till Rompetorp 1903 och fick 10 barn: Frans Evald, Karl Albin, Anna Josefina, Nils Ivar, Johan Arvid, Hedvig Augusta, Erik Birger, Erik Adolf, Elina Helena och Hanna Maria. Johan kallades "Pumparn".

Ägare 1950 var Rickard och Tekla Andersson. Olle och Lillemor Randén köpte Klintens gård av dem 1969, renoverade och byggde om under ett år, och flyttade in med barnen Carolina och mig (Jessica) 1970.

 

 

Klintens inägor och betesmark 1888.

Ahle Härads-Rätt gör veterligt...

 ... att jemlikt Kongl. Förordningen den 16 juni 1875, lagfast i dag, under No: 23 i Protokollet blifvit beviljad å ett fjerdedels hemman kronoskatte Klinten, i Ahle-Skövde socken beläget, fam. Olof Gustaf Andersson och hans hustru Maria Larson enligt köpebref den 2. Mars 1888. för Sextusen trehundra kronor och mot vilkor om undantag köpt af den förres fader Anders Olofson.  

 

 

Lagfartsbevis Ahle häradsrätt

Lagfartsbevis Ahle häradsrätt gör veterligt, att jämlikt förordningen den 16 juni 1875 lagfart idag, under paragraf 21 i protokollet, blivit beviljad å 1/8 mt, Klinten N:o 1 1/8 mt av Rn 1 i Ale-Skövde socken får Maria Andersson, född Larsdotter, vilken enligt arvskifte den 9 januari 1922 bekommit nämndo hemmansdel i giftorätt efter sin man Olof Gustaf Andersson i Älfängen den 26 januari 1922. På häradsrättens vägnar"

Köpekontrakt 2 mars 1888

"Säljaren förbehåller sig i undantag som årligen af hemmanets innehafvare till honom lemnas, helften den 29:e September och andra helften den 29 April hvarje år: 12 kub. Fot Råg, 3 .. Vete, 3 … ärtor, 3...korn, 3 ...kornmalt, 12...Potatis, 20...salt Fläsk, 10 ..salt Kött, 10..... ost och 10 … Smör (samt kontant 25 kronor) 

Spannemålet som skall vara rent och stridt köres af hemmanets ägare till och från kvarnen årligen en famn ved samt föröfrigt vedbrand efter behov sönderhugget och fort att tillgå i vedboden, årligen ett par stöflar, 2 halflinne Skjorter och ett par Ullfångstrumpor samt dagligen från undantagsårets början, tillträdesdagen, 50 tum söt avskummad mjölk, häst med körsven och åkdon till kyrka och andra nödiga resor när så påfordras; 
Till Boningshus undantages i manbyggnaden å gården, sidokammaren jemte del i kök, vind och källare och den skrubben å västra gafvelen mitt öfver det undantagna boningsrummet hvilka resor försvarligt undanshålles af hemmanets ägare. 

Skulle säljare eller hemmanets ägare heldre vilja bygga bostad, skall ägaren å hemmanet, å den platts som af säljaren utvisas uppsätta en manbyggnad 22 fot lång, 20 fot bred och 10 fot hög knut, indelad i stuga, sidokammare, kök och förstuga samt på vinden ett litet klädrum och en vedbod vid ändan af huset, denna byggnad hvilken täckes med bräder och tegel, skall inredas och muras samt föröfrigt väl omses in -som utvändigt och efter säljarens död tillhörer köparen eller dess rätte innehafvare. Köparen eller dess rätte innehafvare skall säljaren bestå med en nödig skötsel och efter döden anständig begrafning.

 

Köpeskillingen bestämd till Sextusen trehundra kronor, är gemen utgifven revers betald och härmed quitteras. 
Nästa vår bekommer köparen utsäde af säljaren men om hafvren icke räcker till som finnes får köparen sjelf anskaffa det som brister. 

Af detta kontrakt är tvenne lika lydande utskrifna, hvaraf ett gäller.
Klinten den 2 Mars 1888. 
Anders Olsson säljare m.h. i pennan. 
Härmed nöjd underskrifver Olof Gustaf Andersson, Maria Larsson Köpare. 
Bevittnare; AH Johansson Pressebo, A Larsson Banvakt."

 

Köpekontrakt Klinten 2 mars 1888

Lagfart från 1842

"Uti? Domar och Nämnd uti Ahle Härad Göre Vetterligt: att år ett tusende åtta hundrade och på det fyrtioandra den första dagen af Mars månad då Vi med nämnde Härad höllo allmänt Ting uti Kattleberg söktes hos Oss, i sittande Rätt, fasta å ett åttondedels mantal krono"ställe"? Klinten, som Anders Olofsson köpt av Carl Jonasson för femhundrade fyrtiosex Riksdaler...(resten av meningen kan jag inte tolka)

Och emedan uppud på denna egendom blifvit meddelade den 9de mars , den 9de augusti och den 14de december ....år samt kungörelse om lagfarten varit å Rättens dörr anslagen och på Predikstolarne i Häradets kyrkor uppläst: ty och enär något klander, inom den nu mera förflutna laga ståndstiden, ej försports, pröfvade Härads-Rätten rättvist genom detta öppna Bref förklara, det skulle ofvanmälte Anders Olofsson uti sin erhållna äganderätt till förrberörde egendom tillgodonjuta den säkerhet, som med lag och laga stagdar om fasta å jord är förenlig"

Undantagsänkan Ingrid Andersdotters pensionsförsäkring 1841

"Jag undertecknade gör härmed wetterligt att jag med fri Wilja och välberådt mod upplåter och härigenom försäljer hälften av min ägande fastighet ¼ dels mantal Kronoskatte hemman Klinten beläget i Ale Sköfde socken och Ahle Härad till Drengen Wälförståndige Anders Olofson på Klinten att tillträda nästa Wårfru Dag den 25 mars 1841 för en af oss emellan öfverenskommen och genom nöjaktig förskrifning tillfyllo betald köpesumma för Fem Hundrade sextio Riksdalen, Trettio två Skillingar Riksgälds mynt som allt få quitteras med undantag till min moder Ingrid Andersdotter på Klinten som årligen i Hennes livstid skall af denna 1/8 dels hemmans …? hafvara utbetalas en half tunna Råg Nämligen ½ dito Korn ¼ dels tunna ärter 1/8 dels tunna Blandkornsmalt 1/8 dels tunna Hafre ett halft Sto tort fläsk ½ dito Kött ½ dito Smör, ½ dito Ost samt ½ stop söt mjölk om dagen samt utfå en kanna linfrö i Känlig Jord samt Jord och Jötsel till 1/8 dels potatisplantering årligen Samt Ett par skor hvartannat år, och häft till Kyrka och qvarn när så påfordras, samt nödiga Bonings Rum efter Ortens sed som upprättes av köparen och säljaren gemensamt och underhålles årligen och skall köparen till nämnde undantagsänka årligen till ved bränsle ½ famn granved ¼ dels famn ..? ved och sex lass Ris och när döden hädan kallar förenämnda Ingrid Andersdotter skall köparen och säljaren Eller dess Rättsinnehafvare henne till Grafven på anständigt sätt föra låta - äfven förbehåller sig säljaren Ensam ägande Rätt...." (Brevet fortsätter två sidor med mer formella uppgifter om skatter mm – det bevittnades av bla.av Johan Carlsson på Apelås)